Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ thực hiện tự đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học; Công văn số 3577/BYT-KCB, ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc tự đánh giá và công khai mức chất lượng xét nghiệm; Công văn số 1041/SYT-NVY, ngày 04/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tự đánh giá và công khai mức chất lượng xét nghiệm;

Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã thành lập Đoàn tự đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm năm 2018. Trong thời gian từ ngày 24/7/2018 đến ngày 26/7/2018 Bệnh viện đã tự đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm với kết quả cụ thể như sau:

Số tiêu chí áp dụng: 164/169 (97,0%)

Số tiêu chí không áp dụng: 5 (các tiêu chí 7.1; 7.4; 7.5; 7.14; 7.15)

Điểm tối đa: 268 điểm

Trừ điểm chuẩn: 06 điểm

Điểm áp dụng: 262 điểm

Điểm đánh giá: 148 điểm

Tỷ lệ đạt: 56,5%

Xếp mức chất lượng: Mức 2