TÌNH NGƯỜI ÁO TRẮNG

TÌNH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Kính tặng: BSCKII.Đỗ Huy Hùng- Giám đốc BVTT Phú Thọ.

Nhân ngày Bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính.

Tác giả: BSCKI. Lê Chí Oanh-Tr.P CĐT

Trung Ương nghị Quyết đã ra,
Mười tám, mười chín① viện ta học rồi.
Hiểu thông, không để ngồi chờ,
Là Ông Giám đốc② phất cờ tiên phong.
Phòng-Ban thu gọn đã xong,
Còn trong nội trú hết liền dôi – dư.
Công – tư trong sáng phân minh,
Nơi làm, nơi ở trước sau chân tình.
Lo chung, đâu có riêng mình,
Tiện nghi đầy đủ, sạch tinh trong- ngoài.
Bình minh tỏa nắng ban mai,
Mười giờ hoa nở, vấn vương hương nhài.
Cây xanh mát bóng đường dài,
Chiều buông bóng ngả, ghế dành bệnh nhân.
Tháng năm chung sức góp phần,
Để Viện thơm tiếng, nức lòng gần xa.
Hai không mười chín③ tài ba,
Là phần tài chính tự mình thu- chi.
Sang xuân thủ thỉ tâm tình,
Thay lời viên chức Viện mình chúc Ông.
Trước là sức khỏe toàn gia,
Sau là tâm sáng, trí sâu tuyệt tài.
 

①: Nghị Quyết số 18, số 19: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

②: BSCKII. Đỗ Huy Hùng- Giám đốc BVTT Phú Thọ.

③: Năm 2019: Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ thực hiện tự chủ tài chính.