THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ”

Hồi 10 giờ 00phút, ngày 13/05/2019, tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” đối với ông Đỗ Huy Hùng.

– Tổng số viên chức bệnh viện: 105, số người tham gia bỏ phiếu: 84 người; Vắng mặt: 21, lý do đi học, nghỉ thai sản, nghỉ phép.

– Tổ kiểm phiếu:

  1. Ông Đỗ Xuân Anh, Thành viên ban Thanh tra nhân dân – Trưởng ban.
  2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng TCHC – Ủy viên.
  3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Điều dưỡng Trưởng phòng khám ĐK -Ủy viên

          – Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra: 84 phiếu; Số phiếu thu về: 84 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 84 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu :Thầy thuốc Ưu tú” đối với ông Đỗ Huy Hùng: 84/84 phiếu đạt 100%

Căn cứ vào kết quả tín nhiệm, đối chiếu với qui định, ông Đỗ Huy Hùng có đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Tổng số phiếu bầu đã được cho vào phong bì niêm phong có sự chứng kiến của các thành viên trong Ban kiểm phiếu.

Theo nguồn: http://benhvientamthanphutho.com.vn