THÔNG BÁO Kết quả điểm xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh...

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO...

BỆNH VIÊN TÂM THẦN PHÚ THỌ HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC XHH 2019    THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA...

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ BỆNH VIỆN TÂM THẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 469/TB-BV Thị xã...