51765b1ad9661a384377

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

Thầy thuốc ưu tú – BS CKII. Đỗ Huy Hùng

Giám đốc

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận