Ban nữ công

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Phó Ban

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng

Ủy viên

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan

Ủy viên

Quá trình thành lập

Ban nữ công thành lập năm 1977 cùng với BCH Công Đoàn cho đến nay

Cơ cấu tổ chức

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành đến nay BCH ban nữ công có 5 thành viên. Trong đó: 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban, 3 hội viên

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng chí:

  • Trưởng ban nữ công: Phạm Thị Tuyết Nhung
  • Phó trưởng ban: đồng chí Nguyễn Thị Ngân
  • Ủy viên: Nguyễn Thị Minh Hằng, Phạm Thị Thanh Loan, Hà Thị Hạnh