Chi hội điều dưỡng

Đ/c Đỗ Thị Mai Hoa

Chi hội trưởng

Đ/c Đinh Thị Thạch

Ủy viên

Đ/c Lê Thị Kim Hoa

Ủy viên

Đ/c Đỗ Xuân Anh

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng

Ủy viên

Đ/c Phạm Thị Hằng Thu

Ủy viên

Ban chấp hành chi hội điều dưỡng nhiệm kỳ 2015 – 2018

Quá trình hình thành

Hội điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ thành lập ngày 9/4/1999.

Nhân lực

Ban chấp hành gồm 7 phân hội. Chi hội trưởng: CNĐD. Đỗ Thị Mai Hoa, Phó chi hội trưởng: CNĐD. Phạm Thị Huyền Thơ. 5 Ủy viên: Đinh Thị Thạch, Phạm Thị Hằng Thu, Lê Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Minh Hằng, Đỗ Xuân Anh.

Hiện tại chi hội điều dưỡng gồm 69 hội viên sinh hoạt tại 7 phân hội.

Chức năng, nhiệm vụ

  • Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
  • Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
  • Đề xuất, kiến nghị với Bệnh viện, Sở y tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng Việt Nam. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu.
  • Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điều dưỡng nhằm đưa chuyên ngành điều dưỡng Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.
  • Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.