Đoàn thanh niên

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Bí thư

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan

Phó Bí thư

Đ/c Ma Thị Thu Trang

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Nguyễn Thị Hương Thảo

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Minh Đức

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Mạnh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban chấp hành

Quá trình thành lập

Đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần thành lập tháng 7 năm 1977

Nhân lực

Tổng số đoàn viên có mặt đến thời điểm hiện tại là 56 đoàn viên đang sinh hoạt tại  03 Chi  đoàn trực thuộc.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa III nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 7 đồng chí. Bí thư: Đ/c: Nguyễn Thị Ngân. Phó bí thư: Đ/c: Phạm Thị Thanh Loan.

Chức năng

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Nhiệm vụ

 • Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 • Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
 • Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh  niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Quyền hạn

 • Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xã hội.
 • Tổ chức các hoạt động, các phong trào, nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; liên kết, phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế – xã hội tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác thanh niên.
 • Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

Nhiệm vụ cụ thể

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên:

 • Đoàn TN đã tham gia xây dựng và thực hiện Pháp luật, chính sách chế độ đối với đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
 • Đoàn TN tham gia cùng Chính quyền cam kết thi đua, tham gia hội đồng xét nâng bậc lương, hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện. Tham mưu với chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện, từ thiện…. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Bệnh viện. Vận động đoàn viên thanh niên trong Bệnh viện tích cực tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ do Thị xã và các cơ quan, ban ngành phát động, tham gia hiến máu nhân đạo.

Công tác tuyên truyền giáo dục:

 • Bệnh viện đã tổ chức tuyên truyền và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ trong đó bao gồm cả đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Tỉnh uỷ Phú Thọ về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể về các ngày lễ kỷ niệm của đất nước”.
 • Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên và các phong trào khác do Đoàn cấp trên phát động.
 • Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, lành mạnh.
 • Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác vận động CNVCLĐ tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ:

 • Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban chấp hành Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể từng Chi đoàn đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và sửa đổi lối làm việc”…. nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.
 • Đã có những sáng kiến mới và đề tài khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức trong đoàn viên thanh niên. Thực hiện tốt cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu”.
 • Trong phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, 100% đoàn viên thanh niên đều ký cam kết thi đua thực hiện tốt các quy định về xây dựng cơ quan văn hoá, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan Bệnh viện. Đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, không gây phiền hà với ngưòi bệnh, thực hiện tốt khẩu hiệu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. “Công chức, viên chức của Bệnh viện không nhận quà biếu của người bệnh”.
 • Thường xuyên phát động các phong trào văn hoá, văn nghệ – TDTT nhân các ngày kỷ niệm lớn… Tham gia tích cực các hoạt động của lực lượng tự vệ Bệnh viện trong việc đảm bảo giữ vững ANQP và ANTT trong toàn đơn vị.

Các thành tích đạt được

Khen thưởng cấp Trung ương:

 • Năm 2010Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010’’ theo quyết định số 24 QĐ/TWĐTN ngày 11/1/2011 của Ban Bí thư trung ương Đoàn
 • Năm 2017Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017’’

Khen thưởng cấp Tỉnh:

 • Năm 2007: Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007’’ theo quyết định số 06 QĐ/KT-TĐ ngày 18/1/2008 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn
 • Năm 2016: Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2016’’ theo quyết định số 08 QĐ/KT-TĐ ngày 18/01/2017 của BTV Tỉnh Đoàn.

Khen thưởng cấp Thị:

 • Năm 2013Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị đoàn Phú Thọ tặng Giấy khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013’’ theo quyết định số 44 QĐ/KT-ThĐ ngày 06/12/2013 của Ban thường vụ Thị Đoàn.
 • Năm 2014Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị đoàn Phú Thọ tặng Giấy khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014’’ theo quyết định số: 111-QĐ/Th.Đ ngày 13/1/2015 của Ban thường vụ Thị Đoàn.
 • Năm 2015Tập thể cán bộ đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị đoàn Phú Thọ tặng Giấy khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015’’ theo quyết định số: 80-QĐ/Th.Đ ngày 8/1/2016 của Ban thường vụ Thị Đoàn.
 • Từ những kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên đã đạt được trong năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bệnh viên Tâm thần Phú Thọ đề nghị Ban Thường vụ Thị đoàn Phú Thọ, Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn  Phú Thọ đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Thọ Tặng Bằng khen năm 2017 cho tập thể đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện (1977-2017).