Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 16-HD/TU của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Thọ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 38/KH-ĐU ngày 25/12/2019 của Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ về Chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 3 năm 2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ 2020 – 2022. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của các Chi bộ phù hợp với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, sát với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiến trình Đại hội các Chi bộ trực thuộc được thực hiện đúng các bước theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; đảm bảo đầy đủ các nội dung, tập trung cho việc xây dựng và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng thời, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Cấp ủy có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị, nhiệt tình để điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ phù hợp với tình hình hiện nay. 

Phát biểu chỉ đạo khi dự các đại hội, BSCKII. Đỗ Huy Hùng – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ yêu cầu: Trong thời gian tới, các Cấp ủy mới tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác của bệnh viện; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh; vận động gia đình và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng đến hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện và Bệnh viện ngày một phát triển bền vững.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc diễn ra thành công tốt đẹp là tiền đề để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ bệnh viện Tâm thần Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trong thời gian tới.

Một số hình ảnh: